Tekninen lautakunta, kokous 24.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Ilmoittautuminen alueelliseen PEFC –ryhmäsertifiointiin

MliDno-2016-1191

Valmistelija

  • Annamari Huttunen, metsätalousinsinööri, Annamari.Huttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki metsänomistajana on vuodesta 1999 lähtien osallistunut Etelä-Savon alueelliseen ryhmäsertifiointiin ja sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassa olevan sertifikaatin vaatimuksia metsiensä hoidossa ja käytössä.

Alueellisen PEFC- ryhmäsertifikaatin hakijana ja haltijana toimii Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY), jonka kautta kaupunki on ilmoittautunut sertifioinnin piiriin.
Vuonna 2016 otetaan käyttöön uudistetut PEFC- standardit ja sertifiointi muuttuu kiinteistökohtaiseksi, samalla PEFC FI 2009 -standardisarja siirtyy historiaan tämän vuoden auditointien yhteydessä.
Tämä vaatii myös ryhmäsertifiointiin osallistuvalta metsänomistajalta uutta sitoutumispäätöstä ja KMY edellyttää, että metsäomistajat ilmoittavat uusien PEFC FI 2014 –standardien mukaiseen sertifiointiin siirtymisestä.

Sertifiointikriteereitä on 32 ja ne noudattavat taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän metsätalouden periaatteita.

Metsäsertifioinnin kannalta tärkeää on mm. toiminta lakien ja asetusten mukaan, kestävyys hakkuumäärissä ja energiapuun korjuussa, puuston terveydestä huolehtiminen, korjuuvaurioiden välttäminen, riittävä ja laadukas taimikonhoito, arvokkaiden elinympäristöjen ja vesien suojelu, kiinteiden muinaismuistojen säilyttäminen, suoluonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, metsien monikäytön edistäminen ja jokamiehenoikeuksien turvaaminen sekä toimintaan osallistuvien osaaminen ja työnantajavelvoitteiden noudattaminen.

Sertifioinnin vaatimuksia on täsmennetty ja laajennettu. Sertifiointiin sitoutuneella metsänomistajalla tulee olla päätöksenteon tukena ajantasainen tieto metsävaroista, luontokohteista ja kiinteistä muinaisjäännöksistä. Metsään pysyvästi jätettävien elävien säästöpuiden ja järeiden lahopuiden määrää on lisätty. Vesistöjen ja pienvesien reunaan on jätettävä vähintään 5 -10 metriä leveä suojakaista maastonmuodoista ja kasvillisuudesta riippuen. Palvelut on hankittava noudattaen hyviä käytäntöjä ja yrittäjien on täytettävä tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet.

Metsiin ei saa jättää metsätalouden toimenpiteissä muovi- ja metallijätettä eikä vaarallisia jätteitä.

Metsäomistajalla on oikeus myydä sertifioitua puuta ryhmäsertifiointiin ilmoitetuilta kiinteistöiltä.
Alueelliseen ryhmäsertifiointiin ilmoittautuessaan metsänomistaja mm. sitoutuu noudattamaan voimassa olevia standardeja ja alueellisia ohjesääntöjä ja valtuuttaa sopimuksen tehneen sertifiointielimen ja sen auditoijat tekemään kriteereiden toteutumiseen liittyviä tarkastuksia.

Osallistuminen maksaa 50 euroa (+ alv 24 %) ja maksu on voimassa viisi vuotta edellyttäen PEFC –vaatimusten noudattamista.

Lisätietoa PEFC – metsäsertifioinnista on luettavissa osoitteessa http://www.pefc.fi ja

http://www.kestavametsa.fi/alueellinen-ryhmasertifiointi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää, että Mikkelin kaupunki ilmoittaa osallistuvansa metsien alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin ja sitoutuu noudattamaan ryhmäsertifioinnin vaatimuksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Metsät ja vesialueet