Tekninen lautakunta, kokous 21.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Rakennuspaikan varaaminen / Pohjanmaan Kiinteistökehitys Oy

MliDno-2017-697

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Pohjanmaan Kiinteistökehitys Oy hakee liitekartasta ilmenevän rakennuspaikan varaamista Tupalasta, osoitteessa Poikolanrinne 1 ja 2. Kyseinen rakennuspaikka olisi Tupalan kaupunginosan korttelin 27 koko alue, ja se sijaitsee Poikolanrinteen katualueen molemmin puolin. Korttelin kaavamerkintä on AKR ja rakennusoikeutta siinä on noin 3.150 k-m2. Pohjanmaan Kiinteistökehityksen tarkoituksena on rakentaa alueelle päiväkotirakennus sekä palvelutalorakennus, joiden yhteispinta-ala olisi kokonaisrakennusoikeuden suurunen. Hankkeet rakennettaisiin omille erillisille tonteilleen ja niitä varten perustetaan kiinteistöyhtiöt.

Aiemmin lähistöltä on vuokrattu tontti Lapti Oy:lle palvelutalon rakentamista varten. Alueelle nyt syntyvä rakentamisen kokonaisuus tarkoittaisi toisiaan tukevia toimintoja siihen soveltuvalla alueella. Pohjanmaan Kiinteistökehityksen esittämä rakentaminen soveltuu siten alueelle erinomaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta päättää varata liitekartasta ilmenevän korttelin 27 osoitteessa Poikolanrinne 1 ja 2 Pohjanmaan Kiinteistökehitys Oy:lle päiväkoti- ja palvelutalorakennusten rakentamista varten. Varausaika on 1.4.2017-30.9.2017, jona aikana Pohjanmaan Kiinteistökehitys Oy on velvollinen ilmoittamaan, luopuuko se varauksesta vai haluaako se vuokrata tai ostaa rakennuspaikan tai osan siitä. Varausmaksuna varausajalta peritään 2.500 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjanmaan Kiinteistökehitys Oy, mittaus ja kiinteistöt/Jukka Piispa ja Päivi Rahikainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Tekninen lautakunta
PL 33, 50101 Mikkeli