Tekninen lautakunta, kokous 21.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Oikaisuvaatimus kuljetuskoordinaattorin valintaa koskevasta päätöksestä

MliDno-2017-254

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Teknisen toimen Kyytineuvon kuljetuskoordinaattorin  tehtävä on ollut haettavana ulkoisessa haussa ajalla 11.1. – 25.1.2017. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin ilmoitustaululla, Kuntarekryssä, Länsi-Savossa, työvoimatoimiston mol.fi –sivuilla sekä Monster.fi -sivustolla. Tehtävää aiemmin hoitanut henkilö oli irtisanoutunut kaupungin palveluksesta joulukuussa 2016.

Tehtävään haki määräaikaan mennessä 34 hakijaa, joista hakemusten perusteella haastateltiin viisi henkilöä. Haastattelijoina toimivat projektijohtaja Timo Rissanen, logistiikkapäällikkö Päivi Toivari ja henkilöstökoordinaattori Sari Helanen. Hakemusten, todistusten ja haastattelujen perusteella hakijoista soveltuvimmaksi tehtävää hoitamaan todettiin Janne Skott. Haastatteluryhmä oli kannastaan yksimielinen. Tekninen johtaja Jouni Riihelä on päätöksellään § 2/10.2.2017 valinnut Kyytineuvon kuljetuskoordinaattorin tehtävään tradenomi Janne Skottin.

Tehtävää hakenut Arto Viljakainen on tehnyt valinnasta 14.2.2017 päivätyn oikaisuvaatimuksen, joka on saapunut 20.2.2017 Mikkelin kaupungin kirjaamoon. Tehtävän hakijana Viljakaisella on oikeus hakea muutosta päätökseen ja oikaisuvaatimus on tehty säädetyn määräajan kuluessa.

"OIKAISUVAATIMUS

Haen muutosta teknisen johtajan Jouni Riihelän tekemään päätökseen Kyytineuvon kuljetuskoordinaattorin valintaan (MliDno-2017-254). Vaadin asian uudelleen käsittelyä ja allekirjoittaneen huomioimista valinnassa.
Omaan kuljetuskoordinaattorin tehtävään sopivan kuljetusteknikon koulutuksen, hyvän paikallistuntemuksen ja pitkän n 30 vuoden työkokemuksen Mikkelin kaupungilla. Katson olevani etuoikeutettu tähän tehtävään, koska minut on irtisanottu kalustopäällikön tehtävästä Mikkelin kaupungin osaomisteisesta YIT Kuntatekniikka Oy:stä. Työllisyysvelvoitteeni on siirretty Mikkelin kaupungille, koska liikkeen luovutuksessa minua ei siirretty YIT Rakennukselle.
Tulen tarvittaessa riitauttamaan asian käsittelyn ja sivuuttamiseni valintaprosessissa.

Kunnioittavasti 14.2.2017

Arto Viljakainen"

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta hylkää kuljetuskoordinaattorin valintapäätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.
Kyseessä on julkisesti haettavana olleen tehtävän täyttäminen. Se, että valittaja on menettänyt edellisen työpaikkansa kaupungin osaksi omistaman yhtiön lopettamisen yhteydessä, ei ole sellainen peruste, joka oikeuttaisi asettamaan hänet muita hakijoita parempaan asemaan ja syrjäyttämään muita ilmoitettuja valintakriteereitä valittaessa uutta työntekijää kaupungille.
Tehtävään valittu henkilö on todettu näiden ilmoitettujen valintakriteereiden mukaisesti arvioituna ansioituneimmaksi.
Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta muuttaa mainittua päätöstä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Viljakainen, kyytineuvo/Päivi Toivari

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.