Tekninen lautakunta, kokous 12.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Mikkelin liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä sekä liikennevalolaitteet

MliDno-2016-861

Valmistelija

  • Ulla Vanhakartano, liikennesuunnittelija, Ulla.Vanhakartano@mikkeli.fi

Kuvaus

Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö -yksikkö on järjestänyt tarjouskilpailun liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmästä, sen ylläpitopalvelusta sekä liikennevalolaitteista. Kilpailutuksen ennakkoilmoitus (18.12.2015) ja hankintailmoitus julkaistiin Hilma-ilmoituskanavassa sekä kaupungin internetsivuilla. Kilpailutus avattiin 4.3.2016 ja tarjoukset tuli jättää 30.3.2016 klo 15.00 mennessä. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Tarjouksen jättäneiden tuli täyttää hankinnan vähimmäisehdot eli ehdokkaita koskevat soveltuvuusvaatimukset ja liikennevalojärjestelmän osalta pakolliset vaatimukset.

Liikennevalojärjestelmän hankinta toteutetaan palvelusopimusmallilla. Palvelun tuottaja/laitetoimittaja vastaa keskusjärjestelmän rakentamisesta ja sen ylläpitopalvelusta koko sopimuskauden ajan. Ylläpitopalvelussa palvelun tuottaja huolehtii keskusjärjestelmän toiminnasta, sovitun laadun tuottamisesta, valvonnasta, uusien versioiden päivittämisestä sekä raportoinnista. Sopimuskausi on viisi vuotta hyväksytystä käyttöönotosta. Sopimuskauden jälkeen voidaan jatkaa yhdellä kolmen vuoden optiokaudella molempien osapuolten niin halutessa.

Hankinta käsittää Mikkelin kaupungin liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmän toimittamisen. Kyseessä on keskusohjelmisto, johon toimittaja liittää Mikkelin kaupungin ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen Mikkelin kaupungin alueella omistamat liikennevalokojeet. Järjestelmän avulla voidaan mm. valvoa risteyslaitteiden toimivuutta, tehdä erilaisia ohjauksia sekä seurata toimintaa ajantasaisesti. Toimitus sisältää ohjaus- ja valvontajärjestelmän tietoliikennelaitteet liikennevalokojekaapeissa ja liikennevaloverkon solmupisteessä. Tietoliikennelaitteet ovat toimittajan omaisuutta ja toimittaja vastaa niiden toiminnasta. Järjestelmän vaatimuksena oli myös valmius hälytysajoneuvojen liikennevaloetuuksien toteuttamiseen (HALI). Tarjoukseen tuli sisällyttää erilliset tietoliikennelaitteet, mikäli toimitukseen sisältyvät tietoliikennelaitteet eivät itsessään pysty välittämään HALI-järjestelmän pakko-ohjauskomentoja liikennevalokojeille.

Hankinta sisältää lisäksi liikennevalolaitteita, joita hankitaan vuosien 2016-18 aikana saneerattavien tai rakennettavien liikennevalojen tarpeisiin. Tarjouskilpailussa määritettiin liikennevalolaitteiden yksikköhinnat, jotka ovat voimassa 31.12.2018 saakka. Laitemäärä arvioitiin vertailuhinnan laskentaa varten. Tarvittaessa ja perustellusta syystä tilaaja voi hankkia liikennevalolaitteita muiltakin toimittajilta. Hankintaprojektin yhteydessä hankittavat liikennevalolaitteet jäävät hankinnan jälkeen tilaajan omistukseen.

Kyseessä on erikoisalaan liittyvä hankinta. Suomessa toimii kaksi alan yritystä, jotka pystyvät toimittamaan kilpailutetun hankinnan. Yritysvaikutusten arviointia ei ole tehty, hankinnan kokonaisarvo jää alle 200 000 euron. Kyseessä on Mikkelin kaupungin ja Pohjois-Savon Ely-keskuksen yhteishankinta.

Määräaikaan mennessä jätettiin kaksi tarjousta. Hankinta-asiakirjat ja tarjousvertailu ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää, että palvelusopimus liikennevalojen valvonta- ja ohjausjärjestelmästä ja sopimus liikennevalolaitteiden hankinnasta vuosien 2016-18 aikana tehdään laatu- ja hintapisteet huomioiden edullisemman tarjouksen tehneen Swarco Finland Oy:n kanssa.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimisasiakirjan allekirjoituksilla

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, Pohjois-Savon ELY-keskus/Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue