Tarkastuslautakunta, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Hallintosäännön 137 §:n mukaan kokouskutsu,​ esityslista,​ liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää kirjallisesti tai sähköisesti toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja varajäsenille sekä muille,​ joilla on läsnäolo-​oikeus tai -​velvollisuus,​ toimielimen päättämällä tavalla. Esityslista on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta,​ jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Kokouskutsu on lähetetty asianosaisille sähköisesti 24.10.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.