Tarkastuslautakunta, kokous 27.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Hallintosäännön 152 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kuntalain 140 §:n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Katariina Asikainen ja Tiina Elkharam. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa 3.4.2018 ja se on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katariina Asikainen ja Tiina Elkharam. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa 3.4.2018 ja se on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.