Tarkastuslautakunta, kokous 20.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Tilintarkastuksen kilpailuttaminen

MliDno-2017-1888

Kuvaus

Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Lisäksi Mikkelin kaupungin hallintosäännön 84 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tilintarkastuksen kilpailutuksen osalta suunnitelma konserniyhteisöjen tilintarkastuksen järjestämisestä tarkoittaa lähinnä konserniyhteisöjen ja -säätiöiden tilintarkastuspäivien määrästä ja toimikaudesta päättämistä.

Kuntalain 122 §:n 2 momentin mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Tarkastuslautakunta on valmistellut asiaa siten, että tytäryhteisöjen tai -säätiöiden tilintarkastajaksi valitaan kaupungin tilintarkastusyhteisö. Kukin tytäryhteisö ja -säätiö valitsee tilintarkastajan omissa päättävissä toimielimissään.

Tilintarkastuspalveluiden hankinta ylittää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 26 §:ssä tarkoitetun 
207 000 euron EU-kynnysarvon, minkä vuoksi kilpailutuksessa on noudatettava hankintalakia.

Tulleet tarjousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Asiaa kokouksessa selostaa konsernitarkastaja Aleksi Paananen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta merkitsee annetun selvityksen tiedoksi ja päättää mahdollisista tarkentavista ohjeista kilpailutuksen valmisteluun liittyen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
Tilintarkastuksen kilpailutuksen valmistelua päätetään jatkaa siten, että tarjouspyyntö saadaan julkaistua lokakuun aikana.

Merkitään, että Elina Hämäläinen poistui kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä.

Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen esitteli asiaa tarkastuslautakunnalle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.