Tarkastuslautakunta, kokous 20.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta

MliDno-2017-890

Kuvaus

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksista ilmoittamisesta säännellään kuntalain (410/2015) 84 §:ssä seuraavasti:

Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö-ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.”

Kuntalain 147 §:n siirtymäsäännöksen mukaan edellä olevaa sidonnaisuuksien ilmoittamista koskevaa lain 84 § sovelletaan vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta lukien. Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 valinnut valtuuston puheenjohtajat sekä kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokuntien, aluejohtokuntien ja jaostojen jäsenet. Tässä kokouksessa tehtyjen valintojen osalta tarvittavat sidonnaisuusilmoitukset tuli tehdä viimeistään 13.8.2017.

Kaupungin hallintosäännön 85 §:n mukaan (Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät) ”Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi 1 kertaa vuodessa.” Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.5.2017 § 130 nimennyt rekisterin ylläpidon vastuuviranhaltijaksi kaupunginlakimiehen.

Sidonnaisuusilmoitukset voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa ennen kuin ne on  käsitelty tarkastuslautakunnassa ja viety tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan henkilötietolain 29 §:ään perustuen uudet ilmoitukset, muutokset  ja täydennykset on vietävä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon ilman viivytystä.

Sidonnaisuusrekisteristä 15.9.2017 tulostettu raportti sidonnaisuusilmoituksista on kokousmateriaalina tämän asian kohdalla. Raportin mukaan kaikki luottamushenkilöt ovat toimittaneet sidonnaisuusilmoitukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta

  • merkitsee tiedoksi sidonnaisuusrekisteristä 15.9.2017 tulostetun raportin mukaiset sidonnaisuusilmoitukset

  • saattaa liitteenä olevat sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa heti pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että varajäsen Noora Ruuth poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.