Tarkastuslautakunta, kokous 20.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Konsernitarkastajan raportointi

MliDno-2017-802

Kuvaus

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 2.5.2016 § 148 kaupungin sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen. Ohjeen mukaisesti tarkastustoiminnan tulee perustua riskiperustaiseen suunnitteluun ja tarkastuksen vuosisuunnitelma laaditaan ottaen huomioon organisaation toimintaan ja talouteen liittyvät riskit, toiminnassa tapahtuneet merkittävät muutokset sekä johdon näkemykset. Edelleen ohjeen mukaan tarkastussuunnitelma laaditaan kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan, tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan esittämien toivomusten pohjalta ja konsernitarkastajan laatiman sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus.

Vuosien 2016–2017 sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma merkittiin tietoon saatetuksi kaupunginhallituksen kokouksessa 2.5.2016 § 147.

Konsernitarkastaja selostaa kokouksessa sisäisen tarkastuksen vuoden 2017 tarkastusohjelmaa ja sen toteutumista sekä tarkastusten yhteydessä esille tulleita merkittävimpiä havaintoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta käy asiasta keskustelua ja merkitsee tiedoksi konsernitarkastajan selostuksen vuoden 2017 sisäisestä tarkastuksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.