Tarkastuslautakunta, kokous 17.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 137 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää kirjallisesti tai sähköisesti toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja varajäsenille sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Esityslista on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.

Kokouskutsu on lähetetty asianosaisille sähköisesti 12.10.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.