Tarkastuslautakunta, kokous 15.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Tarkastuslautakunnan työskentely ja jäsenten esteellisyydet

MliDno-2017-1663

Kuvaus

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on

  1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
  2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
  3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
  4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
  5. valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
  6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Lisäksi kuntalain 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 84 §:n mukaisesti sen lisäksi, mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, lautakunnan on:

  1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiätilintarkastuksen kehittämiseksi,
  2. huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä
  3. tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain kaupunginvaltuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa kaupunginvaltuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana kaupunginvaltuustolle myös muista merkittävistä havainnoista.

Tarkastuslautakunnan arviointityön tulee olla puolueetonta. Kuntalain 97 §:n selostusosan mukaisesti esteellisyydellä eli jääviydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, joka vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 146 §:n mukaisesti esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava kokouksesta. Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta päättää lautakunnan työskentelytavoista ja  jäsentensä työnjaosta.

Tarkastuslautakunta päättää, että tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet ilmoittavat seuraavaan tarkastuslautakunnan kokoukseen mennessä puheenjohtajalle kirjallisesti tiedossaan olevat sellaiset ns. pysyvät esteellisyytensä, jotka voivat vaikuttaa lautakuntatyöskentelyn ja arviointityön puolueettomuuteen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.