Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 9.2.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Suomenniemen koulun tulevan lukuvuoden 2016-2017 ennuste

MliDno-2016-373

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen koulu on toiminut tällä hetkellä kolmeopettajaisena kouluna mutta ennakkotietona on esitetty, että oppilasmäärä laskee tulevana lukuvuonna alle 36:n oppilaan. Tätä oppilasmäärää on pidetty opetustoimessa rajana, jonka jälkeen opettajien määrä on alennettu kahteen. Tässä vaiheessa tilanteeseen voidaan vaikuttaa siten, että oppilasmäärä tulisi saada nousemaan ennakoidusta määrästä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Aluejohtokunta korostaa koulun merkitystä entisessä kuntataajamassa. Yhdistyssopimuksessa on mainittu, että entisissä kuntataajamissa tulee säilyttää laadukasta opetusta tarjoava koulu.

Koulu toimii yhdestä tärkeimmistä vetovoimatekijöistä alueen lapsiperheille. Opettajan vähentämisen taustalla oleva väite oppilasmäärän pysyvästä laskusta ei pidä paikkansa, jos asiassa ei ole otettu huomioon esikoulusta siirtyvien määrää sekä paikkakunnalle muuttavia lapsia tämän kalenterivuoden kuluessa.

Aluejohtokunta paheksuu opettajan vähentämisestä tehtyä ilmoituspohjaista menettelytapaa, koska asiasta ei ole keskusteltu etukäteen asianomaisten tahojen kanssa.

Uusi opetussuunnitelma tuo lisää erityisvaateita, jotka on vaikea toteuttaa koulun erityisvaatimuksia tuovissa ryhmissä, kuten jo nyt nykyisessä ikäryhmässä, 0-2 -luokkalaiset. Aluejohtokunta esittää vaihtoehtona opettajan vähentämiselle esimerkiksi oppilaaksiottoalueen tarkistamista tai kustannusten hillitsemiseksi eri kouluasteiden koulukuljetusten yhtenäistämistä.

Liitteenä esitetään asiaan saadut lausunnot Suomenniemen koulun vanhemmilta ja opettajilta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

opetustoimi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi