Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 9.2.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Suomenniemen kirjaston/yhteispalvelupisteen aukioloaikojen muutos vuonna 2016

MliDno-2016-372

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen kirjaston/yhteispalvelupisteen aukioloajat ovat muuttuneet tämän vuoden alusta. Kirjasto on auki kolmena päivänä viikossa, eli maanantaina klo 12–18, keskiviikkona ja perjantaina klo 10-16. Yhteispalvelupiste on auki samaan aikaan. Tehdystä muutoksesta ei ole oltu ennakkoon yhteydessä aluejohtokuntaan tai kirjaston/yhteispalvelun käyttäjiin. Liitossopimuksessa on aikoinaan kirjattu kirjastopalvelu kiinteäksi toimipisteeksi 5-7 päivänä viikossa. Kirjasto/yhteispalvelu on keskeinen palvelupiste alueella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Aluejohtokunta vaatii kaupungin sivistystoimelta perusteluja muuttuneesta tilanteesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupungin sivistystoimi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi