Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 9.2.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Suomenniemen aluejohtokunnan vuoden 2015 toimintakertomus

MliDno-2016-363

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnan tehtävänä on kehittää alueen asukkaiden hyvinvointia, tukea ja edistää alueen kehittämishankkeita sekä edistää paikallista toimintaa ja kulttuuria. 

Taloustoimisto on antanut ohjeet toimintakertomuksessa laatimiseksi vuodelta 2015. Toimintakertomuksessa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Samalla on annettava tietoja myös sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista tapahtumista ja asioista, jotka eivät selviä suoraan kunnan tuloslaskelmasta tai taseesta. Toimintakertomuksen tiedot lautakuntien, johtokuntien ja taseyksiköiden on annettava 29.2.2016 mennessä.

Aluejohtokunnan käyttömääräraha oli 44 000 euroa ja käyttöaste oli v. 2015 72,2 %. 

Osallistuminen
Suomenniemen aluejohtokunta kokoontui 8 kertaa vuonna 2015 ja asiapykäliä käsiteltiin yhteensä 60 kappaletta. Osallistuminen kokouksiin oli 79,1 % ja varsinaisten jäsenten kohdalla keskimäärin 72,2 %. 

Lausunnot
Aluejohtokunta antoi kuusi lausuntoa seuraavissa asioissa: 
1) Lausuntopyyntö Mikkelin kesätyöntekijöiden työllistämisestä. 
2) Mikkelin kaupungin kiinteistöjen realisointisuunnitelma Suomenniemellä 2015
3) Aluejohtokunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016
4) Vuoden 2016 talousarvioehdotusten lausuntopyynnöt
5) Pro Patria taulujen sijainti Suomenniemellä vastaus kaupungin museotoimelle

Aloite
Aloite Suomenniemen aluejohtokunnalta liikenneturvallisuuden parantamiseksi valtatie 13:lla ja maantie 409: llä Suomenniemellä

Avustukset ja muu toiminta
Yleisötilaisuuden järjestäminen Suomenniemellä 
Kauriansalmen jätepisteen poistaminen
Neuvottelu Mikkelin teknisen toimen edustajien ja Mikkelin aluejohtokuntien edustajien välillä 21.4.2015.
Mikkelin kaupungin hallintojohtaja Ari Liikasen ja Mikkelin aluejohtokuntien puheenjohtajien välillä keskustelutilaisuus 11.6.2015. 
Kevyen liikenteen väylän avajaistapahtuma 9.12.2015
Suomenniemen kärkihankkeet 2016
 
Aluejohtokunta teki erilaisten tapahtumien ja hankkeiden avustuspäätöksiä yhteensä 22 kappaletta, joiden toteutuma oli 18 700 euroa.  

Suurin avustuspäätös oli Karkauksen metsästysseuralle myönnetty avustus 2590 euroa. Muita tuettuja tai järjestettyjä tapahtumia olivat koululaisten iltapäiväkerho, itsenäisyyspäivän juhla. Suomenniemen kotisivut sekä vuosittain painettava tapahtumat ja palvelut –kalenteri.  
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Aluejohtokunta hyväksyy toimintakertomuksen vuodelle 2015 ja antaa sen tiedoksi kaupungin talouspalveluille määräaikaan mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi