Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 9.2.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Suomenniemen aluejohtokunnan kohdeavustus - Eläkeliiton Suomenniemen yhdistys ry

MliDno-2016-247

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Eläkeliiton Suomenniemen yhdistys, asianhoitajana pj. Seppo Sillman, hakee 20.1.2016 saapuneella hakemuksella kohdeavustusta tapahtumiin, joita järjestetään yhdistyksen jäsenille ja suomenniemeläisille ikäihmisille.

Kustannuksina esitetään seuraavia tapahtumia: Toukosiunauksen kahvitarjoilu seurakuntakodissa 320 euroa, vanhustenviikon kahvitarjoilu Metsätähdessä 140 euroa, vanhemman väen puurojuhla seurakuntakodissa 90 euroa, ystävänpäivän kahvitarjoilu Metsätähdessä 120 euroa, ulkoiluiltapäivien (2) järjestämis- ja tarjoilukulut 120 euroa, uimakuljetukset Savitaipaleelle 760 euroa, järjestettävien tapahtumien ilmoituskulut, tilavuokrat ja materiaalikulut 870 euroa. Kustannukset yhteensä 2 420 euroa, joihin yhdistys hakee avustusta 1 694 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Aluejohtokunta myöntää Eläkeliiton Suomenniemen yhdistykselle kohdeavustusta 70 % kokonaiskustannuksista, eli enintään 1 694 euroa. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Risto Korhonen jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi. Esittelijänä toimi varapuheenjohtaja Hannu Kilkki.

Tiedoksi

Eläkeliiton Suomenniemen yhdistys

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi