Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 7.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Suomenniemen aluejohtokunnan kohdeavustus - Mannerheimin Lastensuojeluliiton Suomenniemen yhdistys ry

MliDno-2017-2210

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Suomenniemen yhdistys ry hakee Suomenniemen aluejohtokunnalta 700 €:n suuruista kohdeavustusta perheille suunnatun 31.12.2017 järjestettävän uudenvuodenjuhlan tukemiseksi. Tapahtuma järjestetään Nuorisoseurantalolla ja urheilukentällä. Tapahtumaan on suunniteltu taikurin esitys sekä yhdistyksen tarjoamaa ja organisoimaa ilotulitusta uuden vuoden sekä satavuotiaan Suomen kunniaksi. Tapahtuman järjestämiseen ei ole haettu muita avustuksia. Hakemus oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta tarjoaa kumppanuusroolia MLL:n Suomenniemen yhdistykselle uudenvuoden tapahtuman järjestämiseen. Kumppanuusroolissa aluejohtokunta voi osallistua tapahtuman järjestämisen kustannuksiin ja/tai talkootöihin. Aluejohtokunnalle osoitettavien kustannusten yläraja uudenvuoden juhlalle on 700 €. Avustus maksetaan kustannuspaikalta 140214014, tililtä 474100. Avustuksensaaja on velvollinen antamaan selvityksen avustuksen käytöstä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Suomenniemen yhdistys ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi