Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 7.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Suomenniemen aluejohtokunnan kohdeavustus - Lyytikkälän talo-säätiö

MliDno-2017-2275

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lyytikkälän talosäätiö hakee Suomenniemen aluejohtokunnalta 2800 € kohdeavustusta kesän 2017 opastus- ja ilmoituskuluihin. Museo oli avoinna 18.6.-20.8.2017. Eri aiheisia tapahtumia järjestettiin neljä. Opastuskulut olivat 2800 € ja ilmoituskulut 698,89 €. Museotuloja saatiin 670 €, kävijämäärän ollessa 767 henkilöä. Suomenniemi -viikolla pidettynä Museopäivänä 21.7. kävijämäärä oli 105 henkilöä. Vuonna 2016 saatiin avustusta 2083 €, joka käytettiin opastus- ja ilmoituskuluihin. Säätiö ei ole hakenut muita avustuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta käsittelee avustushakemuksen kokouksessaan.

Päätös

Vuoden 2017 osalta Lyytikkälä talo -säätiölle myönnetään avustusta 2000 €. Aluejohtokunnan näkemyksen mukaan museotoiminnan tulee sisältyä Mikkelin kaupungin kulttuuritoimen budjettiin. Avustus maksetaan kustannuspaikalta 140214014, tililtä 474100. Avustuksensaaja on velvollinen antamaan selvityksen avustuksen käytöstä.

Tiedoksi

Lyytikkälä talo -säätiö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi