Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 7.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Suomenniemen aluejohtokunnan kohdeavustus - Kaurian Metsästysyhdistys

MliDno-2017-1761

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaurian Metsästysyhdistys hakee 1590 €:n suuruista kohdeavustusta henkilöautolla vedettävää peräkärriä varten. Peräkärrin pääsääntöinen käyttötarkoitus on saaliseläimen (hirven) kuljetus kaadolta nylkypaikalle.

Oheismateriaalina jaetaan Kaurian Metsästysyhdistyksen hakemus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Aluejohtokunta päättää myöntää Kaurian Metsästysyhdistykselle kohdeavustuksena 70 % hankitun peräkärryn kustannuksista, enitään 1113 €.

Päätös

Aluejohtokunta päätti jättää asian pöydälle. Kaurian Metsästysyhdistykseltä pyydetään lisäselvitystä hankintakuluista ja käyttötarkoituksesta.

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaurian Metsästysyhdistyksen kohdeavustushakemus peräkärryn ostamiseksi jätettiin edellisessä kokouksessa pöydälle. Aluejohtokunnalle on toimitettu pyydetyt lisätiedot sähköpostilla. Peräkärryn hinnaksi on ilmoitettu 900 € rekisteröitynä. Merkki ja malli: Respo 271 PLH. Lehtijouset. Muu käyttö: Voidaan lainata kyläyhdistyksen käyttöön.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta päättää myöntää Kaurian Metsästysyhdistykselle kohdeavustusta peräkärryn hankintaa varten 70 % toteutuneista kustannuksista, enintään 630 €. Ehtona on, että hankittua peräkärryä lainataan metsästyskauden ulkopuolella tarvittaessa esim. kyläyhdistysten käyttöön. Avustus maksetaan kustannuspaikalta 140214014, tililtä 474100. Avustuksensaaja on velvollinen antamaan selvityksen avustuksen käytöstä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaurian Metsästysyhdistys

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi