Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 7.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Suomenniemen aluejohtokunnan kohdeavustus - Maisematornin pintakäsittely ja laiturin kunnostus 2017 / Kauriansalmen kylät ry

MliDno-2017-2026

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kauriansalmen kylät ry anoo avustusta maisematornin pintakäsittelyyn ja laiturin kunnostukseen 2017.

Kauriansalmen kylät ry rakensi kesällä 2010 Maisematornin Painalluksen mäelle ja rantautumislaiturin Kuolimon rantaan Käen Painallus hankkeena. Maisematorni on saavuttanut suuren suosion mukavana retkipaikkana. Vuodet ja sää ovat kuitenkin tehneet tehtävänsä ja sateelle alttiit rakenteet tarvitsevat kunnossapitoa. Maisematornin pintakäsittely ja laiturin kunnostus jäiden jäljiltä ja pintakäsittely tehtiin kesällä 2017, näihin kuluihin anotaan aluejohtokunnalta avustusta: Materiaalit (pintakäsittelyaineet, ruuvit, murskeet ym.) 1070 €, palkat sivukuluineen 1900 €, turvavälineiden vuokrat 760 €, yhteensä 3730 €. Hakemus oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta päättää myöntää Kauriansalmen kylät ry:lle kohdeavustusta 70 % maisematornin ja laiturin huoltotöiden toteutuneista kustannuksista, enintään 2611 €. Avustus maksetaan kustannuspaikalta 140214014, tililtä 474100. Avustuksensaaja on velvollinen antamaan selvityksen avustuksen käytöstä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kauriansalmen kylät ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi