Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 7.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Itsenäisyyspäivän juhla

MliDno-2017-2246

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta, alueseurakunta ja Suomenniemen Martat ovat perinteisesti järjestäneet itsenäisyyspäivän juhlan Seurakuntatalolla. Juhla järjestetään tänäkin vuonna ja juhlapuhujaksi on lupautunut maavoimien henkilöstöpäällikkönä 1.11.2017 aloittanut eversti Petri Mattila.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta osallistuu järjestämisen kustannuksiin kumppaniroolissa kustantamalla juhlan tarjoilut ja toisen sankarihaudoille laskettavista seppeleistä. Valitaan kokouksessa seppeleen laskija.

Päätös

Hyväksyttiin. Lisäksi Suomenniemen aluejohtokunta osallistuu juhlan ilmoituskuluihin Mikkelin kaupunkilehdessä ja Länsi-Saimaan Sanomat lehdessä. Seppeleen laskijoiksi valittiin puheenjohtaja Antti Pakarinen ja varapuheenjohtaja Susanna Rusakko, varalla Markku Kiiskinen ja Terttu Tarhonen

Tiedoksi

Alueseurakunta, Suomenniemen Martat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi