Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 7.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Edustajan valinta Lyytikkälän talo –säätiön hallituksen 2017-2021

MliDno-2017-2247

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lyytikkälän talo -säätiö on lähettänyt seuraavan kirjeen:

"Säätiön hallituksen jäsenen valinta

Lyytikkälän talo -säätiö pyytää Suomenniemen aluejohtokuntaa nimeämään Mikkelin kaupungin edustajan Lyytikkälän talo -säätiön hallitukseen toimikaudelle 2017-2021.

Valintaa tehdessä tulee ottaa huomioon yläikäraja 70 vuotta ja että valitun henkilön tulee olla Suomenniemen alueen asukas.

Suomenniemellä 30.5.2017

Lyytikkälän talo -säätiön hallitus
pj Armi Taipala
sihteeri Aila Hujala"

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Valitaan kokouksessa edustaja Lyytikkälän talo -säätiön hallitukseen kaudelle 2017-2021 kutsun mukaisesti.

Päätös

Mikkelin kaupungin edustajaksi nimettiin aluejohtokunnan varajäsen Markku Kiiskinen.

Tiedoksi

Lyytikkälän talo -säätiön hallitus, valittu edustaja, luottamushenkilörekisterinhoitaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi