Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Suomenniemi-paidat

MliDno-2018-2400

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta hankki syksyllä 2017 Suomenniemi-tekstilogolla varustettuja paitoja aluejohtokunnan jäsenille ja varajäsenille. Paitoja on kyselty toistuvasti saataville yleisemminkin. Paidat toimisivat alueen markkinointina. Niitä voitaisiin myös jakaa muistamislahjana vieraille sekä käyttää tapahtumissa palkintoina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta sopii Mikkelin kaupungin viestinnän ja kaupungin sopimustahona toimivan mainostoimisto Avidlyn kanssa paidoissa ja sukissa käytettävän, kaupungin uuden brändin ja graafisen ohjeistuksen mukaisen Mikkelin Suomenniemen logon suunnittelusta.

Suomenniemen aluejohtokunta selvittää yhteistyömahdollisuuksia Suomenniemen alueella, jotta Suomenniemi-tekstilogolla varustettuja paitoja ja sukkia saataisiin näkyville muun muassa tapahtumiin sekä muutoin paikallisten toimijoiden kautta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta valitsee paitamallit käytettäväksi Suomenniemen alueen markkinoinnissa. Paitojen jakelu ja mahdollinen jälleenmyynti järjestetään yhteistyössä Mikkelin kaupungin viestinnän kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta valitsee paitamallit Avidlyn tekemien luonnosten perusteella keskustelun jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin T-paitamalleiksi versiot 1 ja 3 (ilman niskatekstiä) ja T-paitojen väreiksi sininen, musta ja valkoinen.

 

Tiedoksi

Mikkelin kaupungin viestintä

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00