Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Suomenniemi -viikko 2019

MliDno-2017-2495

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Perinteinen Suomenniemi -viikko järjestetään tänä vuonna 18.7.–25.7.2019. Suomenniemen aluejohtokunta on ollut aiempina vuosina kumppaniroolissa ja koordinoimassa tapahtumien järjestelyjä erikseen nimeämänsä projektiryhmän kautta. Tapahtumia Suomenniemi -viikolla järjestävät paikalliset toimijat ja tämä aiemmin “Pitäjän päivät”-nimellä kulkenut perinteinen tapahtuma on Suomenniemen tärkein ja näkyvin yksittäinen tapahtumakokonaisuus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta nimeää projektiryhmän Suomenniemi -viikon järjestelyjen koordinointia, aluejohtokunnan työpanoksen suunnittelua ja tapahtumien yhteistä markkinointiviestintää varten. Projektiryhmän käytettävissä oleva summa Suomenniemen aluejohtokunnan toimintamäärärahasta on enintään 3000 €.

Päätös

Projektiryhmään nimettiin Antti Pakarinen, Päivi-Kristiina Erola ja Helena Harmonen.
Aluejohtokunnan kumppanuudet Suomenniemi-viikon tapahtumien järjestämisessä hoitaa ko. projektiryhmä niin, että aluejohtokunnalle osoitettavien kulujen summa on enintään 3.000 €. Suomenniemen aluejohtokunnalle osoitettaviin laskuihin on merkittävä viitteeksi ”Suomenniemi -viikko 2019”.

Tiedoksi

Nimetty projektiryhmä

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16