Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Käentori-palvelun siirtäminen suomenniemi.fi:n alle

MliDno-2018-2583

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta käsitteli kokouksessaan 12.12.2018 Käenjälki ry:n KäenTori –palvelun integroimista osaksi suomenniemi.fi –verkkosivuja. KäenTori (https://kaenjalki.com/kaentori/) on Käenjälki ry:n KäenOjennus -hankkeen aikana toteutettu palvelu, jonka tarkoituksena on tuoda esille Suomenniemen alueella myytävänä olevia asuntoja, tontteja ja kesämökkejä.

Suomenniemen aluejohtokunta hyväksyi kokouksessa 12.12.2018 KäenTori -palvelun siirtämisen suomenniemi.fi -sivuille. Aluejohtokunta päätti myös, että se osallistuu palvelun siirrosta aiheutuviin kustannuksiin myöhemmin erikseen päätettävällä summalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta hankkii www.suomenniemi.fi -alustaa ylläpitävältä Verkkoverstas Ay:ltä tarvittavat muutostyöt Käentori-palveluun niin, että palvelu on vähäisellä vaivalla ylläpidettävissä ja että palvelu on ulkoasultaan suomenniemi.fi -sivustoon sopiva. Näihin töihin käytettävä summa on enintään 500 € (alv 0).

Päätös

Päätettiin käyttää palvelun siirtotöihin 740 € (alv 0). Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Verkkoverstas Ay

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16