Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 16.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Suomenniemen aluejohtokunnan hankinta viljelypalstan aitaamisesta

MliDno-2018-1735

Valmistelija

 • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on tehnyt dokumentoidun hintavertailun Viljelypalstat-hankkeeseen kuuluvan aarimaa-alueen aitaamishankinnasta. Tarjouksia pyydettiin Tmi Olli Puhakalta, KotiApu:lta ja kaupungin työllisyyspalveluilta. Tarjouksen jätti Tmi Olli Puhakka. Päätöksenteon perusteena oli hinta.

Hankinnan kohteena oli aarimaan aitaus materiaaleineen.

"Suomenniemen aluejohtokunta, viljelypalstat –hanke:
Kesäasukkaat ja vakituiset asukkaat voivat vuokrata pellolta oman viljelypalstan.
Aarimaaviljelystä poiketen tarjotaan esim. kolmea eri tason ”viljelypakettia”:

 1. Vuokraat palstan, hoidat kastelun, lannoitukset, kitkemisen yms. kaiken itse, kuten Mikkelin 4H-yhdistyksen aarimailla, pl. yksivuotisen palstan muokkaus, joka tehdään keskitetysti
 2. Vuokraat palstan, sovit ”puutarhurin” kanssa, mitä laitetaan kasvamaan. Puutarhuri hoitaa palstaa sovitusti, vuokraaja voi osallistua halutessaan hoitoon viikonloppujen ja lomansa aikana, vuokraaja voi hakea palstalta satoa milloin vain omaan tarpeeseensa, ylimääräisen sadon voi antaa myyntiin yhteiseen myyntipisteeseen
 3. Olet vain ostaja eli palstalla on (itsepalvelu)myyntipiste, jossa myydään ylimääräistä satoa, teet ostokset kätevästi kauppareissun yhteydessä
 4. Lisäksi: lahjoittaja; vakituiselta asukkaalta jää ylimääräisiä taimia omasta puutarhasta, hän voi lahjoittaa ne yhteispalstalle kasvamaan tai hän lahjoittaa ylimääräistä satoa myytäväksi myyntipisteessä


Vihannesten lisäksi palstoilla voidaan viljellä kukkia, marjapensaita, hedelmäpuita yms. eli vuokrattavana on yksi- ja monivuotisia palstoja. Puutarhurin hommaa hoitaa työllisyystuella palkattu työntekijä/työntekijät, apuna esim. 4H-nuoria.

Digitaalisuuden hyödyntäminen: palstan kasvien kasvun etenemistä voisi seurata reaaliaikaisesti web-kameran kautta, kasvit voisivat lähettää myös tervehdyksiä vuokraajilleen tyyliin ”hei, täällä herneesi odottavat jo poimijaansa”." (Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 21.11.2018, § 116)

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta päättää hankkia dokumentoidun hintavertailun perusteella hintaan 5000,00 € (alv 0%) Tmi Olli Puhakalta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tmi Olli Puhakka

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan:
Mikkelin kaupunki
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
PL 33, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi

 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9-15

2 OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 - 11, 50100 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • se, millaista oikaisua vaaditaan

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00