Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 16.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Suomenniemen aluejohtokunnan hankinta tieviitoista (5 kpl) PL Kilpi Lehtonen Oy:ltä

MliDno-2018-1735

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Yksi Suomenniemen aluejohtokunnan kuluvan vuoden hankkeista on “Kyltitykset kuntoon”. Hanketta on valmisteltu erillisissä projektipalavereissa, joiden tuloksena on päätetty järjestää tie 13:sta varteen Suomenniemen kirkonkylän risteyksen molemmin puolin kyltit, joiden tarkoitus on toivottaa tervetulleeksi ja houkutella valtatiellä liikkujia poikkeamaan Suomenniemellä. Kylttien koko on: leveys 300 cm, korkeus 200 cm + 40 cm x opasteviittojen määrä. Pohjoisen kyltin paikka on valittu ja lupa maanomistajalta saatu. Eteläisen kyltin sijaintipaikalle on muutamia vaihtoehtoja. Lisäksi opasteviittojen sisältö täytyy rajata, viittojen käytännön suurin määrä on 5 / taulu. Tällä määrällä kyltin korkeudeksi tulee 4 m. Hankkeen budjetin puitteissa on mahdollista toteuttaa myös muita opasteita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta laatii alustavan suunnitelman eteläisen kyltin sijoituspaikasta ja kylttien sisällöstä. Lisäksi käydään läpi muiden opasteiden tarvetta. Tehdään asiasta muistio, joka merkitään tiedoksi hankkeen jatkovalmistelua varten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on tehnyt dokumentoidun hintavertailun viiden opasteviitan ja pystytystarvikkeiden hankinnasta. Tarjouksia pyydettiin Sareskoski Oy:ltä, Normiopaste Oy:ltä ja PL Kilpi Lehtonen Oy:ltä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti PL Kilpi Lehtonen Oy. Päätöksenteon perusteena oli hinta.

Hankinnan kohteena oli viisi opasteviittaa Kyltitykset kuntoon -hankkeeseen. Opasteet olivat maisematornille, Irja Hannosen luontopolulle ja frisbeegolf-puistoon.

Myönteinen päätös on saatu Irja Hannosen luontopolun ja maisematornin tienviittoihin. Frisbeegolf-puiston tienviittaan ei ole tullut päätöstä. Hankintatarve on viisi tienviittaa, jotka hankitaan dokumentoidun hintavertailun perusteella hintaan 1626,00 € PL Kilpi Lehtonen Oy:ltä, mikäli saadaan myönteinen päätös Pirkanmaan ELY-keskukselta tienviitoista (frisbeegolf-puisto). Yhteishinta on 1626,00 €, alv 0 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta päättää hankkia PL Kilpi Lehtonen Oy:ltä 5 kpl tarjouksen mukaisia tienviittoja yhteishintaan 1 626,00 euroa, alv 0 %. Hankinta maksetaan strategisten hankkeiden budjetista kustannuspaikalta 3500. Tehty päätös ei muodosta vielä sopimusta, vaan se syntyy erillisen tilausasiakirjan hyväksymisellä.

Merkitään, että tienviitat pystytetään yhteistyössä Mikkelin kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. Suomenniemen aluejohtokunta varaa 400 € pystytyksen mahdollisiin lisämateriaalikustannuksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi päätettiin, että Sareskoski Oy:ltä saatu tarjous 10.10.2019 hylätään, koska se saapui määräajan jälkeen.

Tiedoksi

PL Kilpi Lehtonen Oy, Sareskoski Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan:
Mikkelin kaupunki
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
PL 33, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi

  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9-15

2 OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 - 11, 50100 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • se, millaista oikaisua vaaditaan

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00