Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 15.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Mikkelin kaupungin hallintorakenteen uudistamisprosessin käynnistäminen

MliDno-2016-136

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen on lähettänyt aluejohtokunnille hallinnonrakenteen muutoksesta luonnoksen lausunnolle siltä osin kun muutos koskee aluejohtokuntia. Pyydettyyn lausuntoon tulee antaa vastaus 16.9.2016 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, users@mikkeli.fi

Suomenniemen aluejohtokunta esittää hallintorakenneuudistusluonnoksesta seuraavaa:

Yleistä

Suomenniemen aluejohtokunta tiedostaa tarpeen kehittää ja selkiyttää aluejohtokuntien toimintamalleja osana Mikkelin kaupungin hallintouudistusta. Lausuntonamme luonnokseen esitämme seuraavaa:

Aluejohtokuntien määrä ja rakenne

Jokaisella Mikkelin kaupungin liitoskunnalla tulee olla oma aluejohtokunta, ja jo olemassa olevilla aluejohtokunnilla tulee säilyttää sen nykyinen nimi. Yhteistyötä aluejohtokuntien kesken on syytä lisätä kehittämisen kannalta tärkeissä asioissa ja peruspalvelujen säilyttämiseksi. Emme hyväksy Suomenniemen ja Ristiinan aluejohtokuntien yhdistämistä ja toiminta-alueen muodostamista esitetyllä tavalla.

Suomenniemelle sopii esitys aluejohtokuntien jäsenten määräksi (7-9).

Aluejohtokunnille tulee antaa mahdollisuus valita jäsenensä itse niin, että lopputuloksena on toimiva elin joka kattaa mahdollisimman hyvin alueen asukkaat ja toimijatahot. Aluejohtokunnat harkitsevat siis itse esim. poliittisten puolueiden edustuksen aluejohtokunnassa.

Hyväksymme periaatteen, että Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta vahvistaa kokoonpanon aluejohtokunnan tekemän esityksen pohjalta. Toimiva yhteys kaupungin päättäviin elimiin tulee varmistaa nimeämällä kokoonpanoon kaupunginhallituksen/tai lautakunnan edustaja.

Aluejohtokuntien resurssit

Jokaiselle aluejohtokunnalle tulee osoittaa riittävä vuotuinen toimintamääräraha hallinnollisten kulujen kattamiseksi, sekä alueen toimijoiden järjestämien tapahtumien ja eri yhdistysten alueen viihtyvyyttä ja elinvoimaisuutta palvelevien toimenpiteiden tukemiseen. Lisäksi määrärahaa tulee voida käyttää pieniin paikallisiin hankintoihin ja palvelujen ostoihin. Aluejohtokunta vahvistaa määrärahan käyttösuunnitelman.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalta haettavien määrärahojen hakuperusteet tulee määrittää selkeästi. Määrittelystä tulee selvitä kenellä on mahdollisuus hakea avustusta, mitä tarkoittaa ”merkittävät alueen elinvoimaisuutta lisäävät strategiset hankkeet”, ja kuinka/ koska hakeminen tapahtuu. Aluejohtokunnalla täytyy olla mahdollisuus koordinoida alueensa hankkeita antamalla asioissa lausuntonsa tai osallistumalla niiden valmisteluun.

Kaupungin toimintaan osoittaman yhteisen henkilöresurssin pitää olla riittävä vastaamaan nykyisestään laajenevan toimijajoukon, kaupungin eri toimialojen sujuvan yhteydenpidon ja aluejohtokuntien asioiden valmistelun sekä toimeenpanon tuomiin haasteisiin. Aluejohtokunnan asioiden valmistelu tulee toteuttaa yhdessä aluejohtokunnan puheenjohtajan tai valmistelutyöryhmän kanssa.

Aluejohtokuntien toiminnan pääperiaatteet

Esitetyt periaatteet vastaavat pääosin Suomenniemen aluejohtokunnan käsitystä. Korostamme lausuntopyyntöjen esittämisen tärkeyttä ja ajoittamista niin, että lausunto ehditään käsitellä ja jättää ennen asian lopullista valmistelua ja päätöksen tekoa. Aluejohtokunnalla tulee olla mahdollisuus määrittää kokoustensa määrä ja aikataulu niin, että lausuntojen todellinen tarkoitus toteutuu. Nykyinen käytäntö ei toimi.

Luonnos uudeksi hallintosäännöksi/aluejohtokunnat

Esitämme kohtaan ”Aluejohtokunta ratkaisee seuraavat asiat” seuraavan lisäyksen:

Aluejohtokunnan tehtävänä on kehittää ja valvoa alueen asukkaiden hyvinvointia, tukea ja edistää alueen kehittämishankkeita, sekä edistää paikallista toimintaa ja kulttuuria.

Esitämme, että aluejohtokuntien kokouksissa asioiden ratkaisemisessa noudatettaisiin nykyistä käytäntöä. Asian esittelijänä toimii aluejohtokunnan puheenjohtaja ja hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja.

Muilta osin Suomenniemen aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa. Haluamme, että ennen lopullisia päätöksiä voimme tutustua tulevaan toimintamalliin. Vasta sen jälkeen on mahdollista laatia valtuustokauden mittainen yksilöity kehityssuunnitelma.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Outi Kauria ja Marja Kauppi saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että kehityspäällikkö Olli Lahti poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 

Tiedoksi

Aki Kauranen