Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 14.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat,​ mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätös

Lausunto kaupunkirakenneselvitykseen

Kaupunkirakenneselvitykseen lausunnon laatimiseksi nimettiin työryhmä:

aluejohtokunnan puheenjohtaja Antti Pakarinen, aluejohtokunnan varapuheenjohtaja Susanna Rusakko sekä aluejohtokunnan jäsenet Ville Viitikka ja Helena Harmonen. Lisäksi asiantuntijoiksi lausuntoa tekemään pyydetään valtuutettu Outi Kauria, Suomenniemen koulun opettaja Jenita Kinnunen sekä päiväkodin johtaja Reetta Juopperi. Lausunto jätetään määräaikaan 31.5. mennessä.

Esitettiin, että kaupunkirakenneselvitykseen annettavassa lausunnossa tuodaan esiin mm. seuraavia asioita:

 • aikataulu päätöksille liian nopea
 • myös Suomenniemen kohdalla tarkastelu siirrettävä vuoteen 2022, kuten on Vanhalan, Rämälän ja Olkkolan koulujen osalta on selvitykseen kirjattu
 • huomioitava kaikki alueella menossa olevat kehittämishankkeet ja niiden vaikutukset päätöksenteossa
 • remontoidun Päiväkoti Kilikellon kiinteistön kohtalo
 • koulun tilojen soveltuvuus päiväkotitoimintaan
 • lapsivaikutusten arviointi puutteellista, vaikutus perheiden hyvinvointiin mm. koulukyytien osalta
 • elinvoimaisuus jatkossa
 • maaseutuvaikutusten arviointi, kytkentä kaupungin hyväksyttyihin strategioihin
 • Päiväkori Kilikellon johtajan kirjaamat ajatukset, sekä kokemukset siitä, kumpi on lapsen edun ja hänen oppimiskokemustensa mukaista, onko lapsi eskarissa päiväkodissa vai koulussa.

Merkitään, että muistio asukkaiden kuulemistilaisuudesta 14.5.2018 liitetään pöytäkirjaan.

Merkitään, että kaupunginvaltuutetut Outi Kauria ja Marja Kauppi olivat läsnä kokouksessa yllä mainitun asian käsittelyn ajan joka käsiteltiin §:n 30 jälkeen.

Suomenniemi Siistiksi -siivouspäivä ja huutokauppa 26.5.2018

Päätettiin maksaa lehti-ilmoitukset Länsi-Saimaan Sanomiin sekä Mikkelin kaupunkilehteen.

Vanhusneuvoston vierailu Metsätähdessä 24.5.2018

Päätettiin maksaa Vanhusneuvoston vierailun osallistujien kahvitarjoilu (100 €).


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • se, millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16