Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 13.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Karkauksen metsästysyhdistys, kunnostustyöt

MliDno-2015-1605

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Karkauksen metsästysyhdistys, asianhoitajana sihteeri Joona Mörsky, hakee 9.8.2015 saapunella hakemuksella kohdeavustusta Villiketun kulkuyhteyden parantamiseen, aittarakennuksen kunnostamiseen sekä ampumaradan aitaamista varten. Oheismateriaalina esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015.

Aittarakennuksen korjaamiskustannuksiksi arvioidaan 1 500 euroa, tieyhteyden kustannuksiksi 1 200 euroa ja ampumaradan aitaamiskustannuksiksi 1 000 euroa. Kustannukset ovat yhteensä 3 700 euroa, joihin yhdistys hakee kokonaisuudessaan avustusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Aluejohtokunta myöntää kohdeavustusta 70 % todellisista kustannuksista, eli enintään 2 590 euroa. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Markku Heikkilä ja Hannu Kilkki jääväsivät itsensä asian käsittelyn ajaksi. Kokous ei ole päätösvaltainen, joten asia siirretään seuraavaan kokoukseen.

Tiedoksi

Karkauksen metsästysyhdistys ry

Muutoksenhaku

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.