Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 12.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Suomenniemen aluejohtokunnan kohdeavustus - Suomenniemen Savisormet

MliDno-2016-888

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen Savisormet ry, asianhoitajana pj. Riitta Kiljunen, hakee 6.4. saapuneella hakemuksella kohdeavustusta Savisormien harrastetoiminnan jatkumiseksi, eli tilavuokraan, sähkölaskuun, vesimaksuun ja materiaalikuluihin.
Haettava summa on 1 000 euroa. Yhdistys ei ole vielä tänä vuonna saanut avustuksia, mutta on viime vuoden tapaan hakenut avustusta Saalastin sisarukset -säätiöltä 700 euroa ja Lyytikkälä talo-säätiöltä 700 euroa. Oheismateriaalina esitetään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 sekä toimintakertoimus vuodelta 2015.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Aluejohtokunta myöntää tukea yhdistyksen harrastetoimintaan ensisijaisesti materiaalin osalta enintään 500 euroa todellisista kustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Suomenniemen Savisormet ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi