Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 12.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Muut asiat

Kuvaus

1) Aloite Valtatie 15 ja tien 381 risteysalueelle kaistamerkinnät ja alueenvalaiseminen

Suomenniemen aluejohtokunta esittää Mikkelin kaupungin tekniselle toimelle ja edelleen Pohjois-Savo Ely-keskukselle, että valtatie 15 ja tien 381 risteysalue tulee valaista ja tehdä alueelle puuttuvat kaistamerkinnät liikenneturvallisuuden lisäämiseksi.
 

2) Veteraanipäivän juhlan seppeleen lasku 27.4.2016 klo 11.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

1) Aluejohtokunta esittää aloitteen Mikkelin kaupungin tekniselle toimelle ja Pohjois-Savon Ely-keskukselle.

2) Aluejohtokunta hankkii lehti-ilmoituksen ja seppeleen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi