Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 12.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Mikkelin Ristiinan ja Suomenniemen yhdistymissopimuksen toteutuminen Suomenniemellä

MliDno-2016-887

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta on vahvistanut yhdeksi painopistealueeksi vuonna 2016 Mikkelin, Ristiinan ja Suomenniemen yhdistyssopimuksen tarkistamisen. Sopimuksessa mainittu investointi- ja kehittämisohjelman toteuttamisaikataulu on päättynyt 2015. Ohjelman päätyttyä on tarpeellista selvittää, miten sopimuksessa mainitut hankkeet ovat toteutuneet. Lisäksi on syytä selvittää miten palvelut on järjestetty Suomenniemellä tällä hetkellä huomioiden se, mitä yhdistymissopimukseen on kirjattu. Liittenä esitetään investointi- ja kehittämisohjelman toteutuminen 2013-2015 -taulukko.

Sopimuksen toteutumisesta ovat eri tulosalueiden esimiehet raportoimassa aluejohtokunnan kokouksessa 12.4.2016. Paikalla olivat pykälän käsitelyn ajan sosiaali- ja terveysjohtaja Maria Närhinen, hallintojohtaja Ari Liikanen, sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen ja tekninen johtaja Jouni Rinne. Lisäksi läsnä oli strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen, joka kertoi Mikkelin kaupungin tulevasta organisaatiomuutoksesta ja sen vaikutuksesta aluejohtokuntiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Yhdistymissopimus käytiin lävitse sektoreittain. Yhdistymissopimuksen loppuselvitys tuodaan vielä myöhemmin kesällä kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi