Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Suomenniemen aluejohtokunnan kohdeavustus - Kiesilä-Pajulahti-Kakkolan kyläyhdistys ry

MliDno-2017-2301

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiesilä-Pajulahti-Kakkolan kyläyhdistys ry hakee Suomenniemen aluejohtokunnalta 160 €:n suuruista kohdeavustusta. Kyläyhdistys järjestää teatteriretken Lappeenrantaan 2.12.2017 Osanottajia on noin 20. Matkakuluja kertyy 160 €. Kohdeavustusta haetaan retken matkakuluihin. Hakemus jaetaan oheismateriaalina.

Muut avustukset: 1083 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta päättää myöntää Kiesilä-Pajulahti-Kakkolan kyläyhdistys ry:lle kohdeavustusta 70 % toteutuneista matkakuluista, enintään 112 €.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiesilä-Pajulahti-Kakkolan kyläyhdistys ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi