Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Suomenniemen aluejohtokunnan kohdeavustus - Kiesilän Erä ry

MliDno-2017-2300

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiesilän Erä ry hakee Suomenniemen aluejohtokunnalta 511 €:n suuruista kohdeavustusta.

Avustusken käyttötarkoitus: Metsästysmajan laavun (grillikatoksen) kalustaminen. Kohde sijaitsee Salontie 101, pihapiirissä. Laavua voivat käyttää metsästysseuran jäsenet metsästyksen aikana ja kyläläiset voivat hyödyntää laavua taukopaikkana esimerkiksi kävely-, pyöräily-, hiihto- ja pilkkiretkillä. Kustannukset: Lattia- ja kalustemaali 182 €, vesijohdon tarvikkeet 160 €, liukuovet 216 €, sähkökaapeli 49 € ja sähköasennus 124 €. Hakemus jaetaan oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta päättää myöntää Kiesilän Erä ry:lle hakemuksen mukaisesti 70 % laavun kalustamisen toteutuneista kustannuksista, enintään 511 €. Perusteluna yleishyödyllisyys alueen virkistyskäytössä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiesilän Erä ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi