Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Opastekyltit maisematornille ja Suomenniemen kirkolle

MliDno-2017-2494

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnan strategiapäivänä 11.11.2017 nousi laajasti esille tarve paremmille opasteille valtatien 13 varteen. Ensisijaisesti esille nousi opastus keskustaajaman suuntaan. Maisematorni ja kirkko ovat kohteita, jotka potentiaalisesti kiinnostavat ohikulkijoita. Opastus liikennemerkein lisäisi näiden kohteiden saavutettavuutta. Aluejohtokunnan puheenjohtaja on esitellyt ajatusta kirkolle johtavasta opastuksesta seurakunnan alueneuvoston kokouksessa 30.11.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Haetaan ELY-keskukselta lupa kokouksessa esitellyille opasteille ja pyritään hankkimaan opasteet tarvikkeineen vuoden 2017 puolella.

Päätös

Esittelijä muutti esitystään siten, että haetaan ELY-keskukselta lupa kokouksessa esitetyille opasteille. Opasteet tarvikkeineen hankitaan ja pystytetään vuoden 2018 puolella. Esittelijän muutettu esitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi