Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Mikkelin kaupunginhallituksen lausuntopyyntö / Rantaosayleiskaavan muutos Kuolimo-Hanhijärvi, tila Kulmala

MliDno-2017-1302

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 16. päivänä toukokuuta 2017 päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajan aloitteesta.

Rantaosayleiskaavan muutoksen kohde sijaitsee Kuolimon Rahettavanselän koillisrannalla tilalla Kulmala 491-506-2-145 (Suomenniemi).

Alueella on voimassa 1.9.2000 hyväksytty Kuolimo-Hanhijärven osayleiskaava. Kaavassa tilan alue on osoitettu asuinrakennusten alueeksi (A) ja maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M).

Kaava-alueen koko on n. 1,4 ha, ja siinä on rantaviivaa n. 140 m. Korttelialuetta on n. 0,80 ha ja M- aluetta n. 0,60 ha. Kaavaehdotuksessa on yksi korttelialue, jossa on yksi loma-asuntoalue (RA) ja yksi rakennuspaikka. Alueelle on tieyhteys – Karkauksen yhdystie nro 14696.

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa yleiskaavaa siten, että Karkauksentien pohjoispuolella osayleiskaavassa oleva asuinrakennusten alue (A) muutetaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) ja tien eteläpuolinen alue tilasta merkitään loma-asuntojen alueeksi (RA). Muutoksen tavoitteena on saada rakentaa lomarakennus olemassa olevan rantasaunan kanssa samaan pihapiiriin. Olemassa oleville purkukuntoisille asuinrakennukselle sekä talousrakennuksille on haettu ja saatu purkulupa.

Kaavamuutoksen luonnos- ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa jätetty palaute on otettu huomioon ehdotusta laadittaessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Kuolimo-Hanhijärven rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien tilaa Kulmala 491-506-2-145, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Suomenniemen aluejohtokunnalta ja Etelä-Savon maakuntaliitolta.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoitusinsinööri Jari Ahonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Kuolimo-Hanhijärven rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien tilaa Kulmala 491-506-2-145, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Suomenniemen aluejohtokunnalta ja Etelä-Savon maakuntaliitolta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on hyväksynyt asian alustavasti 6.11.2017 § 145.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta valmistelee lausunnon kokouksessaan.

Päätös

Aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa Kuolimo-Hanhijärven rantaosayleiskaavan muutosehdotuksesta koskien tilaa Kulmala.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelupalvelut/Jari Ahonen, Kirsi Avelin

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.