Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 12.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Avustusjakoperusteiden vahvistaminen vuodelle 2016

MliDno-2016-58

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnan käyttömäärärahasta on alustavasti kohdistettu 19 000 euroa käytettäväksi Suomenniemen alueen kehittämishankkeisiin ja asukkaita aktivoivaan ja palvelevaan toimintaan vuonna 2016. Avustusta voidaan myöntää sellaiseen Suomenniemen alueella tapahtuvaan toimintaan, joka ei kuulu Mikkelin kaupungin avustusjärjestelmiin.

Aluejohtokunta jakaa yleisavustuksia ja kohdeavustuksia yhdistyksille ja yhteisöille vuoden kuluessa sen mukaan kuin avustuksia aluejohtokunnalta haetaan. Hakemuksia voi jättää aluejohtokunnalle kunkin toimintavuoden aikana viimeistään 30.10.2016 mennessä

Avustuksia haetaan jatkossa sähköisesti Mikkelin kotisivujen kautta osoitteessa http://www.mikkeli.fi/avustukset. Avustusten jakoperusteet julkaistaan Länsi-Saimaan sanomissa ja alueen yhdistyksille lähetetään tiedote asiassa. Liitteenä aluejohtokunnan avustusten jakoperusteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Aluejohtokunta vahvistaa avustusten jakoperusteet vuodelle 2016.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi