Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 12.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Suomenniemen aluejohtokunnan osallistuminen kevätmessuille 2019

MliDno-2018-2341

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Helsingin Messukeskuksessa 4.-7.4.2019 järjestettävät kevätmessut on vuosittain järjestettävä vapaa-ajan asumisen tapahtuma, jossa kävi vuonna 2018 yli 46 000 ihmistä. Mikkelin alueista Haukivuori on osallistunut messuille aluejohtokunnan organisoimana aiempina vuosina, ja Mikkelin seutua on edustanut tapahtumassa aiemmin myös muun muassa Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy (https://www.mikseimikkeli.fi/ajankohtaista-komponentti/kevatmessut-helsingin-messukeskuksessa-12.-15.4.2018).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta selvittää kokouksessa mahdollisuutta osallistua vuoden 2019 kevätmessuille esittelemään Suomenniemeä asuinpaikkana yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta selvittää, voisiko Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy esitellä Suomenniemeä asuinpaikkana vuoden 2019 kevätmessuilla. Aluejohtokunta tuottaa esittely- ja jakomateriaalit.

 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16