Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 10.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Kohdeavustus, Suomenniemen Tukiasuntoyhdistys ry

MliDno-2018-286

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen tukiasuntoyhdistys ry hakee tukea Metsätähden keittiötilojen laitehankintoihin ja yhdistyksen kotisivujen teettämiseen yhteensä 1084 euroa. Hakemukseen kirjattu avustuksen käyttötarkoitus:

"Tukiasuntoyhdistys hakee avustusta Kahvio Niementähden laitehankintoihin ja yhdistyksen kotisivujen teettämiseen.
Kahvio tarvitsee tietokoneen, tulostimen ja älypuhelimen tarvikehankintojen tekemiseen sekä markkinoinnin ja tiedottamisen lisäämiseen. Kahvio valmistaa ateriat Metsätähden asukkaille, kirkonkylän koulun oppilaille ja opettajille, päiväkodin lapsille ja ohjaajille sekä muille asiakkaille. Essote on myöntänyt yhdistykselle luvan olla ateriapalvelutuottaja (palvelusetelit käytössä)."

Hakemus liitteineen löytyy oheismateriaaleista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta voi myöntää Suomenniemen tukiasuntoyhdistys ry:lle avustusta yhdistyksen kotisivujen teettämisen osalta. Keittiötilojen toiminta on osa yhdistyksen varainhankintaa ja laajuudeltaan sellaista, että kyseessä olevien laitehankintojen katsotaan olevan normaali osa tätä toimintaa. Tämän vuoksi avustusta ei laitehankintojen osalta myönnetä.

Hakijalta pyydetään lisäselvityksenä kustannusarvio kotisivujen teettämisen osalta ja asia otetaan uudelleen käsittelyyn seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Risto Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen Tukiasuntoyhdistys ry hakee 14.6.2018 päivätyllä hakemuksella Suomenniemen aluejohtokunnalta kohdeavustusta Kahvio Niementähden laitehankintoihin ja yhdistyksen kotisivujen teettämiseen. Päätöksessä MliDno-2018-286 Suomenniemen aluejohtokunta totesi, että se voi myöntää Suomenniemen tukiasuntoyhdistys ry:lle avustusta yhdistyksen kotisivujen teettämisen osalta, mutta aluejohtokunta pyytää hakijalta lisäselvityksenä kustannusarvion kotisivujen teettämisen osalta. Kustannusarvio on hakemuksen ja muiden liitteiden kera oheismateriaaleina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta myöntää Suomenniemen Tukiasuntoyhdistys ry:lle kohdeavustusta 70 prosentin osalta kotisivujen teettämisen kustannuksista tositteita vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin. Avustus maksetaan kustannuspaikalta 140255544, tililtä 474100.

Merkitään, että Risto Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Suomenniemen Tukiasuntoyhdistys ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16