Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 10.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Kohdeavustus, Eläkeliiton Suomenniemen yhdistys ry

MliDno-2018-286

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Eläkeliiton Suomenniemen yhdistys ry hakee 27.4.2018 päivätyllä hakemuksella kohdeavustusta useaan tarkoitukseen. Tarkoitukset on eritelty hakemuksessa kustannusarvioineen. Hakemus jaetaan oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Avustushakemus on puutteellinen. Hakemuslomakkeen liitteinä tulee toimittaa avustuksen kohteena olevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto sekä yhdistyksen säännöt, mikäli niitä ei ole aiemmin toimitettu tai niitä on muutettu. Puutteellista hakemusta ei voida käsitellä, joten asia jätetään pöydälle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Risto Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Eläkeliiton Suomenniemen yhdistys ry hakee 27.4.2018 päivätyllä hakemuksella Suomenniemen aluejohtokunnalta kohdeavustusta useaan tarkoitukseen. Tarkoitukset on eritelty hakemuksessa kustannusarvioineen. Hakemus liitteineen oheismateriaaleina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Aluejohtokunta myöntää Eläkeliiton Suomenniemen yhdistys ry:lle avustusta hakemuksessa eriteltyjen tapahtumien (pois lukien Suomenniemi -viikon liikuntaohjelma) järjestämisestä aiheutuneisiin kuluihin haetun mukaisesti 70 prosenttia toteutuneista kustannuksista, kuitenkin korkeintaan 1309 euroa yhteenlaskettuina. Suomenniemi -viikon liikuntaohjelman Suomenniemen aluejohtokunta on kattanut Suomenniemi liikkuu -hankkeessa.

Uimamatkoja ei voida tukea syksyllä 2017 uusittujen Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisten avustusperiaatteiden nojalla. Ote Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan 21.2.2018 hyväksymien avustusperiaatteiden § 15:ssa kohdasta Aluejohtokunnan myöntämät avustukset:

“Aluejohtokuntien avustusta ei myönnetä kulttuuriyhdistysten tai liikuntaseurojen perustoimintaan, seurojen ja yhdistysten matkoihin ja virkistystoimintaan eikä kulttuuritapahtumien järjestämiseen.”

Suomenniemen aluejohtokunta kehottaa hakemaan tukea arvokkaan uimatoiminnan jatkumiseksi Mikkelin kaupungin liikuntapalveluilta (https://www.mikkeli.fi/sisalto/verkkoasiointi/avustukset/liikunnan-kansalaistoiminnan-tuki-ja-avustukset).

Lisäksi Suomenniemen aluejohtokunta kehottaa hakijaa jatkossa erittelemään hakemuksessa tapahtumien ajankohdat sekä toimittamaan hakemukset ennen avustettavan toiminnan ajankohtaa.

Päätös

Hyväksyttiin. Avustus maksetaan kustannuspaikalta 140255544, tililtä 474100.

Merkitään, että Risto Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Eläkeliiton Suomenniemen yhdistys ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16