Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 10.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Suomenniemen aluejohtokunta, kohdeavustus, Kiesilän Erä ry, sähköasennukset

MliDno-2015-2243

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiesilän Erä ry, asianhoitajana pj Heikki Kiesilä, hakee 30.10.2015 saapuneella hakemuksella kohdeavustusta lahtivajan sähköasennuksiin ja pihan tasoitukseen.

Hakemuksena mainitaan perusteluina seuraavaa: Kiesilän Erän sähköasennukset lahtivajaan on tehty vuosikymmeniä sitten, ja ovat olleet puutteelliset ja osin hengenvaaralliset. Korjaukset piti tehdä pikaisesti. Kustannukset olivat 968,16 euroa. Metsästysmajan pihamaata on tasoiteltu murskeella. Kustannukset olivat 239,96 euroa. Kustannukset ovat yhteensä 1208,12 euroa joihin yhdistys hakee kokonaisuudessaan avustusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Aluejohtokunta myöntää kohdeavustusta 70% todellisista kustannuksista, eli enintään 846 euroa. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Outi Ruottinen jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Kiesilän Erä ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi