Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 10.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Suomenniemen aluejohtokunnan yleisavustus - Karkaus-Sydänmaan kyläyhdistys (lisäpykälä)

MliDno-2015-2315

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Karkaus-Sydänmaan kyläyhdistys, asianhoitajana sihteeri Sirpa Halttunen, anoo Suomenniemen aluejohtokunnalta yleisavustusta vuodelle 2015. Vaadittuina liitteinä esitetään toimintakertomus, tilinpäätös 2014 ja toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Aluejohtokunta myöntää Karkaus-Sydänmaan kyläyhdistykselle yleisavustusta 300 euroa vuodelle 2015.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Karkaus-Sydänmaan kyläyhdistys

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi