Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 10.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Kohdeavustus tapahtumatoimintaan 2015, Eläkeliiton Suomenniemen yhdistys

MliDno-2015-2139

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Eläkeliiton Suomenniemen yhdistys ry, asianhoitajana pj. Seppo Sillman, hakee 13.10.2015 saapuneella hakemuksella kohdeavustusta vuoden 2015 tapahtumien järjestelyistä koituneisiin kustannuksiin.

Vuonna 2015 yhdistys järjestää viikottaisina tapahtumina runo- ja laulupiiria sekä bocciaa. Muita järjestettäviä/järjestettyjä, myös muillekin kuin yhdistyksen jäsenille tarkoitettuja tapahtumia ovat mm. toukosiunaus,vanhemman väen puurojuhla, naistenpäivätapahtuma (nämä yhdessä seurakunnan kanssa), iltapäivätanssit ja vanhustenviikon kahvitarjoilu. Lisäksi yhdistys on järjestänyt jäsenistölleen teatteri-, kylpylä- ja kesäretkiä, päiväpiirejä, ulkoiluiltapäiviä ja uimakuljetuksia Suvantoon. Tarkempi hakemus ja kustannuserittely esitetään oheismateriaalina.

Kustannuksia näistä tapahtumista kertyy 2 398,50 euroa, johon yhdistys hakee 70 % avustusta, eli yhteensä 1 678,95 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Aluejohtokunta myöntää kohdeavustusta 70 % todellisista kustannuksista, eli enintään 1 679 euroa. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Risto Korhonen jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi. Raimo Ruotsalainen toimi esittelijänä ja puheenjohtajana pykälän käsittelyn ajan.

Tiedoksi

Eläkeliiton Suomenniemen yhdistys ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi