Suomenniemen aluejohtokunta, kokous 10.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Karkauksen metsästysyhdistys, kunnostustyöt

MliDno-2015-1605

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Karkauksen metsästysyhdistys, asianhoitajana sihteeri Joona Mörsky, hakee 9.8.2015 saapunella hakemuksella kohdeavustusta Villiketun kulkuyhteyden parantamiseen, aittarakennuksen kunnostamiseen sekä ampumaradan aitaamista varten. Oheismateriaalina esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015.

Aittarakennuksen korjaamiskustannuksiksi arvioidaan 1 500 euroa, tieyhteyden kustannuksiksi 1 200 euroa ja ampumaradan aitaamiskustannuksiksi 1 000 euroa. Kustannukset ovat yhteensä 3 700 euroa, joihin yhdistys hakee kokonaisuudessaan avustusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen

Aluejohtokunta myöntää kohdeavustusta 70 % todellisista kustannuksista, eli enintään 2 590 euroa. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Markku Heikkilä jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Karkauksen metsästysyhdistys ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi