Ristiinan aluejohtokunta, kokous 9.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Vitsiälän kyläseura ry seinäkalenteri, kohdeavustus

MliDno-2015-1762

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Vitsiälän kyläseura ry ja Ristiinan kameraseura ry tekevät yhteistyössä Kuvia Ristiinasta 2016-kalenterin. Kalenterissa on Mikkelin kaupungin ja Ristiinan alueen keskeiset osoite-ja puhelinnumerotiedot. Viime vuonna aluejohtokunta mahdollisti tuellaan kalenterin jakamisen palvelutalon asukkaille, toivomme, että perinnettä voitaisiin jatkaa tänäkin vuonna. Haemme aluejohtokunnalta tukea 450 euroa. Kalenterin omakustannushinta on 3 e/kpl. Avustuksella voimme toimittaa aluejohtokunnalle 150 kalenteria jaettavaksi palvelutalojen asukkaille. Kalenteriin ei ole saatu tai haettu avustusta muualta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta tukee hanketta 450 eurolla todellisista kustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.                

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vitsiälän kyläseura ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi