Ristiinan aluejohtokunta, kokous 9.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Ristiinan matkahuoltopalvelujen vakuuden siirto (lisäpykälä)

MliDno-2015-1848

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan aluejohtokunta 11.12.2014 § 128

Ristiinan taajamassa on ylläpidetty matkahuoltopalvelua ja Ristiinan kunta on aikaisemmin maksanut yrittäjälle 250 e/kk tilavuokraa. Kuntaliitoksen jälkeen Mikkelin kaupungin hallintopalvelut on huolehtinut maksamisesta, kun palvelut haluttiin säilyttää samalla tavalla kuin ennen kuntaliitosta. Nyt yrittäjä on vaihtumassa ja aiemmasta tilavuokrasta luovutaan tässä yhteydessä.Uusi yrittäjä on valmis jatkamaan sopimusta Matkahuolto Oy:n kanssa mutta siihen tarvitaan 6 000 euron vakuus. Tuosta summasta yrittäjä voi maksaa 2000 euroa, loppuosalle vakuutta tarvitaan muualta lisävakuus.  Tilanteen ratkaisemiseksi on esitetty, että kyseinen summa järjestettäisiin Ristiinan aluejohtokunta käyttömäärärahasta.

Ehdotus;  Aluejohtokunnan puheenjohtaja:

Valmistelutyöryhmä, saatuaan lisäselvitykset, esittää aluejohtokunnalle, että aluejohtokunta myöntää 4 000 euron vakuuden vuoden 2013 määrärahasta matkahuoltopalvelun turvaamiseksi.

Päätös;   Ristiinan aluejohtokunta:

Hyväksyttiin.
Asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisenä olivat poissa Tanja Klén ja Eija Puhakka-Matilainen.

________

Ristiinan aluejohtokunta 9.9.2015 § 82

Ristiinan nykyinen matkahuoltoasiamies Tytti Puhakka lopettaa syyskuun loppuun mennessä. Edustamalleni yritykselle Mäntyharjun Työosuuskunta Villi Apilalle on tarjottu tilaisuus ryhtyä Matkahuollon asiamieheksi Ristiinassa pesulamme yhteydessä osoitteessa Brahentie 52. Tiedustelisin mahdollisuutta siirtää Tytti Puhakalle aluejohtokunnan rahoista annettu Matkahuollon vaatima vakuus 4000 € yrityksellemme.

Mäntyharjun Työosuuskunta Villi Apila
Tanja Klén
Toimitusjohtaja

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka

Aluejohtokunta hyväksyy 4 000 euron vakuuden siirtämisen Tytti Puhakalta Mäntyharjun Työosuuskunta Villi Apilalle matkahuoltopalvelun turvaamiseksi. Matkahuolto on ilmoittanut, että siirto voidaan heidän puolesta toteuttaa. Siirto ei aiheuta Mikkelin kaupungille lisävastuita.

Päätös

Hyväksyttiin. Asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisenä oli poissa Tanja Klén.

Tiedoksi

Tanja Klén, Ari Liikanen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi