Ristiinan aluejohtokunta, kokous 9.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Kohdeavustus kokoontumistilojen rakentamiseen, Hangastenmaan maa- ja kotitalousseura ry ja Kaipialan metsästys- ja kalastusseura ry (lisäpykälä)

MliDno-2015-1847

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Hangastenmaan maa- ja kotitalousseura ry ja Kaipialan metsästys- ja kalastusseura ry rakentavat yhteiset kokoontumistilat, johon yhdistykset hakevat tukea Ristiinan alue-johtokunnalta 39 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannus on 156 000 euroa ja haettu avustus on 25 % kokonaiskustannuksista. Rakentamisaikataulu on 15.9.2015-15.9.2018. Yhdistykset ovat hakeneet tukea Veej´jakat ry:ltä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta tukee hanketta maksimissaan 39 000 eurolla  (25 %) todellisista kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan. Myönnetty summa on käytettävä vuonna 2015.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hangastenmaan maa- ja kotitalousseura ry, Kaipialan metsästys- ja kalastusseura ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi