Ristiinan aluejohtokunta, kokous 9.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Asemakaavan muutos / Ristiina Ese Koulukeskus

MliDno-2015-1514

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu valmistelee asemakaavamuutosta Ristiinan kaupunginosan koulukeskuksen alueella. Asemakaavan muutos on tullut vireille Etelä-Savon Energian aloitteesta. Tavoitteena on mahdollistaa lämpölaitoksen toiminnan kehittäminen siten, että laitos voidaan käyttää mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella päästöjen minimoimiseksi sekä edullisesti ja taloudellisesti. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota kohteen sijaintiin olemassa olevan rakennuskannan keskellä.                                                                                                                                                          

Kaavamuutoksella lämpölaitokselle muodostetaan oma tontti ja kaavamerkintä ajan—mukaistetaan toimintaa vastaavaksi. Yhtiön tavoitteen on liittää suunnitteilla oleva Kitereen-tien lämpölaitos ja Koulukeskuksen lämpölaitos samaan verkostoon, jolloin koulukeskuksen laitos jäisi toissijaiseksi laitokseksi ja sitä ei tarvitsisi käyttää kesällä matalan energiatarpeen aikana. Kahden laitoksen käytöllä saadaan optimoitua laitosten käyttö kattiloiden parhaimpien hyötysuhteiden alueelle, jolloin kokonaispäästöt pysyvät mahdollisimman alhaisella tasolla ja lämmitys on energiatehokasta.  Lämpölaitoksen tontille tulee aurinko-keräimiä.  Niiden tarkoitus on vähentää polttoainekuluja kevättalven, kevään ja syksyn aikana.  Koska koulu ei käytännössä tarvitse lämpöä kesän aikana (pl. satunnainen käyttö-vesitarve), öljyä korvaava aurinkolämpö on tarkoitus johtaa rakennettavaan lämpöverkkoon. Esitetyillä ratkaisuilla koulukeskuksen lämpölaitoksen käyttö ja öljyn poltto vähenee. Laitosta pystytään ajamaan optimaalisemmin. Ratkaisulla pystytään vähentämään ilmaan kulkeutuvia päästöjä. Tavoite ei ole ristiriidassa yleis- ja maakuntakaavan kanssa. Liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Viitikka, users@mikkeli.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa esitettyyn asemakaavamuutokseen.

Päätös

Keskustelun kuluessa Erkki Rantalainen toi esille seuraavia seikkoja;

s.2. 1.kohdan ”Suunnittelun tavoite” toisen kappaleen jälkimmäinen rivi ”kaavamerkintä ajanmukaistetaan toimintaa vastaavaksi” on virheellinen.Tällä hetkellä kaavamerkintä vastaa toimintaa. Suunnittelualue on Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO). Lämpölaitos toimii koulukeskuksen lämpölaitoksena.s.2.2. kohdan ”Suunnittelun tavoite” viides kappale:On väärin sanoa, että kaavamuutoksen tavoite ei ole ristiriidassa yleiskaavan kanssa. Voimassa olevan yleiskaavan mukaan suunnittelualue on Julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (Y). Ristiinan kunnanvaltuusto hyväksyi vuonna 2009 asemakaavan muutoksen, jolla koulukeskuksen lämpölaitos yritettiin muuttaa aluelämpölaitokseksi. Kuopion hallinto-oikeus ja Korkein hallinto-oikeus kumosivat valtuuston päätöksen.

s.4  Voimassaoleva yleiskaava ja siihen suunniteltu muutos on kirjoitettu kaksi kertaa peräkkäin lähes identtisesti. Ensimmäinen kerta alkaa sivun 4 yläosasta. Sen ensimmäisessä kappaleessa on virheellisesti, että suunnittelualue on Teollisuusaluetta (T). Vuosiluku 1991 on virheellinen. Kirkonkylä-Pellosniemi osayleiskaava on hyväksytty Ristiinan kunnanvaltuustossa v. 1993 ja vahvistettu Etelä-Savon ympäristökeskuksessa v.1995.

s. 5.1. toinen kappale: Ensimmäiselle riville on kirjoitettava mihin kaavaehdotukseen. Viimeiselle riville on kirjoitettava minkä asemakaavan myötä.s. 5.2. karttakuvan alla olevassa tekstissä on vuosiluvussa virhe. Oikea vuosi on 2015.

s. 7 alin kappale ensimmäinen rivi ”Kaavamuutoksessa virallistetaan nykyinen maankäyttö alueella” on virheellinen. Nykyinen maankäyttö vastaa kaavamerkintää.

Puheenjohtaja  muutti päätösehdotustaan siten , että asia palautetaan uudelleen kaavasuunnitteluun lisäselvityksiä varten, koska suunnitelmassa on ristiriitaisuuksia ja tarpeetonta tekstiä. Aluejohtokunta antaa asiasta uuden lausunnon kun esille tulleet puutteet ja virheet on korjattu.

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuvaus

s.2. 1.kohdan ”Suunnittelun tavoite” toisen kappaleen jälkimmäinen rivi ”kaavamerkintä ajanmukaistetaan toimintaa vastaavaksi” on virheellinen. Tällä hetkellä kaavamerkintä vastaa toimintaa. Suunnittelualue on Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO). Lämpölaitos toimii koulukeskuksen lämpölaitoksena. Muutettu ko. kappale muotoon: Kaavamuutoksella lämpövoimalalle muodostetaan oma tontti, jolle osoitetaan toimintaa palvelevat kaavamerkintä ja - määräys.

s.2.2. kohdan ”Suunnittelun tavoite” viides kappale: On väärin sanoa, että kaavamuutoksen tavoite ei ole ristiriidassa yleiskaavan kanssa. Voimassa olevan yleiskaavan mukaan suunnittelualue on Julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (Y). Ristiinan kunnanvaltuusto hyväksyi Mikkeli Ote pöytäkirjasta 7/2015 2 (3) Ristiinan aluejohtokunta 12.08.2015 vuonna 2009 asemakaavan muutoksen, jolla koulukeskuksen lämpölaitos yritettiin muuttaa alue- lämpölaitokseksi. Kuopion hallinto-oikeus ja Korkein hallinto-oikeus kumosivat valtuuston päätöksen. Poistettu ensimmäinen lause.

s.4 Voimassaoleva yleiskaava ja siihen suunniteltu muutos on kirjoitettu kaksi kertaa peräkkäin lähes identtisesti. Ensimmäinen kerta alkaa sivun 4 yläosasta. Sen ensimmäisessä kappaleessa on virheellisesti, että suunnittelualue on Teollisuusaluetta (T). Vuosiluku 1991 on virheellinen. Kirkonkylä- Pellosniemi osayleiskaava on hyväksytty Ristiinan kunnan-valtuustossa v. 1993 ja vahvistettu Etelä-Savon ympäristökeskuksessa v.1995. Poistettu ylimääräinen teksti ja korjattu vuosiluku 1995:ksi.

s. 5.1. toinen kappale: Ensimmäiselle riville on kirjoitettava mihin kaavaehdotukseen. Viimeiselle riville on kirjoitettava minkä asemakaavan myötä. Ei muutoksia, koska teksti yleistekstiä yleiskaavan sisällöstä.

5.2. karttakuvan alla olevassa tekstissä on vuosiluvussa virhe. Oikea vuosi on 2015. Vuosiluku korjattu.

s. 7 alin kappale ensimmäinen rivi ”Kaavamuutoksessa virallistetaan nykyinen maankäyttö alueella” on virheellinen. Nykyinen maankäyttö vastaa kaavamerkintää. Muutettu muotoon: Kaavamuutoksella osoitetaan lämpölaitokselle tulevaa toimintaa palveleva kaavamääräys.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa korjattuun asemakaavamuutokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelu Tuija Mustonen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.