Ristiinan aluejohtokunta, kokous 8.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen, Ristiinan aluejohtokunnan lausunto (lisäpykälä)

MliDno-2016-2031

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin rakennusvalvonta pyytää lausuntoanne kaupungin rakennusjärjestyksen uusimisesta 27.2.2016 mennessä.  Kaupunginhallitus on hyväksynyt rakennusjärjestysluonnoksen lähetettäväksi lausunnolle kokouksessaan 16.1.2017 § 9.

Rakennusjärjestysluonnos löytyy kaupungin nettisivuilta www.mikkeli.fi  -> Päätöksenteko-> Kaupunginhallitus -> Esityslistat ja pöytäkirjat, 16.1.2017 kokous § 9 tai oheisesta linkistä http://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_1612017/Mikkelin_kaupungin_rakennusjärje-styksen _(3140)

Ehdotus  Mikkelin uudeksi rakennusjärjestykseksi on valmisteltu rakennusvalvonnan virkamiestyönä ja siitä on jo valmisteluvaiheessa pyydetty kannanottoja useilta muilta kaupungin yksiköiltä ja yhteistyötahoilta.  Rakennuslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksissaan 29.9.2016 ja 17.11.2016 ja kaupunginhallitus 28.11.2016 ja 16.1.2017.

Muutettavalla rakennusjärjestyksellä korvataan aiemmat voimassa olevat rakennusjärjestykset; Mikkelin kaupungin rakennusjärjestys, joka on hyväksytty 9.3.2009, Ristiinan kunnan rakennusjärjestys, joka on hyväksytty 1.2.2010 ja   Suomenniemen kunnan, joka on hyväksytty 15.1.2001.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Aluejohtokunnalla ei ole muuta huomautettavaa kuin, että maisematyölupaa ei tarvita, kun yleiskaava-alueella metsänkäsittely ja maanmuokkaus voidaan katsoa vähäiseksi, jos se täyttää metsän sertifioinnin ja Tapion hyvän metsänhoidon kriteerit ja ei rajoitu 10 m lähemmäs vesistöä (Kappale 8 lupamenettely).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta