Ristiinan aluejohtokunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kohdeavustus Arja Korisevan konserttiin

MliDno-2018-285

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan hyvinvointiasemalla Vaarinsaaressa suunnitellaan pidettäväksi Arja Korisevan konsertti. Konserttiin voisivat osallistua Vaarinsaaren asukkaat ja Ristiina-Suomenniemen kotihoidon asiakkaat. Konsertin kustannukset ovat 3.000 euroa ja konsertin mahdollinen tuotto käytettäisiin asukkaiden ja asiakkaiden virkistys- ja kuntouttavaan toimintaan. Hyvinvointiasemaa ylläpitää Essote ja avustusta konsertin järjestämiseen jaetaan 1.000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Esitys kokouksessa.

Päätös

Haettu kohdeavustustoiminta ei kuulu aluejohtokunnan toiminta-alueeseen, joten kohdeavustusta ei myönnetä.

Aluejohtokunta päätti, että tilaisuuden lehti-ilmoituskuluja voidaan tukea 200 eurolla. Tuki suoritetaan konserttitilaisuuden järjestäjälle kulutositteita vastaan.

Tiedoksi

Essote Vaarinsaari, Virpi Launonen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16